Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: III

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2015 – 2022:

1) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna.

3) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.

4) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.

5) Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna - druk nr 10.

 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok.

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2015r.

3) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.

4) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.

5) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie.

6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 11.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2014 – druk nr 12,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022 – druk nr 13,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 14,
 • zmiany Uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 8 grudnia 2014r. w  sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 15,
 • zmiany Uchwały Nr II/5/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 8 grudnia 2014r. w  sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego oraz Współpracy z Zagranicą – druk nr 16,
 • zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 8 grudnia 2014r. w  sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji, Rodziny i Młodzieży – druk nr 17,
 • zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego – druk nr 18,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – druk nr 19.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacji
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji

Sesja odbędzie się w dniu 22.12.2014r. o godz. 11-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury


Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2014-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-15Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl