Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XIV

Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015r.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 8. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie, z udziałem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  Lesznie.
 9. Przyjęcie interpelacji radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2016 – druk nr 116,
 • zmiany Uchwały Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 – druk nr 117,
 • uchylenia Uchwały Nr XXIII/154/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wraz z późniejszymi zmianami – druk nr 118,
 • określenia kwoty dotacji jednostkowej, będącej podstawą określenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie – druk nr 119,
 • nieodpłatnego przekazania nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa – druk nr 120,
 • określenia zasad gospodarowania nieruchomościami rolnymi Gminy Rydzyna – druk nr 121,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wsi Dąbcze, położonych na zachód od ulicy Łącznikowej – druk nr 122,
 • nadania nazwy ulicy położonej w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 123,
 • zgłoszenia sołectwa Dąbcze do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” – druk nr 124,
 • przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2010 – druk nr 125,
 • ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rydzyna – druk nr 126,
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 127,
 • sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 rok – druk nr 128,
 • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Rydzyna oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – druk nr 129,
 • określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Rydzyna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – druk nr 130.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 17.02.2016r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2016-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-15Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl