Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXVI

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029:
1) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna.
3) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.
4) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.
5) Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 281
 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok.
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2018r.
3) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.
4) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
5) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 282.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2017 - druk nr 283,
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2029 ze zm. - druk nr 284,
 • nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie - druk nr 285,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - druk nr 286,
 • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - druk nr 287,
 • zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii publicznych dróg gminnych - druk nr 288,
 • rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy „Generała Stanisława Maczka” w Dąbczu - druk nr 289,
 • rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy „ Wojciecha Kossaka” w Rydzynie - druk nr 290,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki oznaczonej nr 99/10 położonej w miejscowości Jabłonna - druk nr 291.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 20.12.2017r. o godz. 11-ej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2017-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-14Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl