Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO

Szkoła Podstawowa w Dąbczu - STATUT


 

STATUT PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DĄBCZU

 

§ 1

 

1.      Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Dąbczu, zwana dalej „szkołą”.

2.      Szkole nadaje imię Miasto i Gmina Rydzyna na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3.      Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej szkoły.

4.      Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

5.      Siedzibą szkoły jest wieś Dąbcze.

6.      Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Rydzyna.

7.      Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat i obejmuje klasy I – VI.

8.      Do obwodu szkoły należą następujące wsie: Dąbcze, Nowawieś, Tworzanice, Tworzanki, Maruszewo i Przybin.

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 2

1.      Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o którym mowa w odrębnych przepisach           a w szczególności zapewnia uczniom:

 1. poznawania wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuowanie nauki na następnym etapie kształcenia;
 2. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą     w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata i siebie;
 3. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
 4. stworzenie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 5. sprawuje szczególną opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
 6. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

2.      Szkoła opracowuje szkolny program wychowawczy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

3.      Szkoła opracowuje szkolny program profilaktyczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

4.      Programy wychowawczy i profilaktyczny, o których mowa w ust. 2 i 3 uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

5.      Szkoła w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

6.      Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

 1. integrację wiedzy nauczanej poprzez:

-         kształcenie zintegrowane  w klasach I-III,

-         bloki przedmiotowe,

-         ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno – obywatelską oraz wychowanie do życia w rodzinie;

 1. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

-         pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

-         personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,

-         wpajanie zasad kultury życia codziennego;

 1. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno– wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno– wyrównawczych, logopedycznych, reedukacyjnych;
 2. prowadzenie lekcji religii w szkole;
 3. naukę języka obcego w klasach młodszych;
 4. pracę pedagoga i psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie, współpracę z Sądem Rodzinnym, Policją, MOPS.

7.      Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

 1. dyżury nauczycieli w budynkach i na placu szkolnym wg grafiku wywieszonego        w pokoju nauczycielskim;
 2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
 3. przydzielenie jednego opiekuna ( osoby pełnoletniej): na 30 uczniów, – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej;
 4. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
 5. przeznaczenie oddzielnych budynków do nauki dla uczniów klas I – III i IV – VI;
 6. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I - VI;
 7. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;
 9. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową;
 10. zapewnienie uczniom warunków do spożycia jednego ciepłego napoju w ciągu dnia, przez cały rok;
 11. utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości;
 12. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;
 13. różnorodność zajęć w każdym dniu;
 14. nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tych samych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć, których program tego wymaga.

8.      Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez:

 1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga i psychologa szkolnego, realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kompensacyjno – korekcyjnych i innych specjalistycznych oraz instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo;
 2. terapię pedagogiczną, grupową dla klas I – III i indywidualną dla klas starszych dzieci z ryzyka dysleksji i dyslektycznych ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania    i pisania;
 3. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I – VI;
 4. zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 5. zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych.

9.      Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lesznie w formie:

 1. na wniosek rodziców kierowanie na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;
 2. wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej;
 3. spotkań terapeutycznych.

 

Organy szkoły

 

§ 3

 

1.      Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Społeczny Zastępca Dyrektora Szkoły;
 3. Rada Pedagogiczna;
 4. Rada Rodziców;
 5. Samorząd Uczniowski.

2.      Do kompetencji dyrektora szkoły w szczególności należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psycho – fizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne;
 4. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;
 6. sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe        w obwodzie szkoły;
 7. decydowanie o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zaciągnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,     a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 8. odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w VI klasie.
 9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;
 10. możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

Ponadto dyrektor szkoły:

 1. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:

-         zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

-         przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

-         występowanie z wnioskami po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców    i Samorządem Uczniowskim;
 2. wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie powiadamia Gminę, która uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja gminy jest ostateczna.

3.      Społeczny Zastępca Dyrektora Szkoły:

 1. Obowiązki Społecznego Zastępcy Dyrektora Szkoły powierza Dyrektor Szkoły          w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną;
 2. Społeczny Zastępca Dyrektora Szkoły organizuje bieżącą pracę szkoły:

-         ustala zastępstwa;

-         nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie szkoły w czasie nieobecności dyrektora;

-         organizuje bieżącą pracę nauczycieli w zakresie ustalonym z Dyrektorem Szkoły.

4.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.

5.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. przygotowanie projektu statutu szkoły bądź uchwalenie jego zmian;
 2. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
 3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
 4. ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen; ( załącznik nr 3)
 5. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych;
 6. uchwalanie warunkowej promocji ucznia;
 7. zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
 8. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; ( załącznik nr 4)
 9. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

6.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
 2. plan finansowy szkoły;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7.      Organizację oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej stanowiący załącznik nr3 do niniejszego statutu.

8.      W szkole może działać Rada Rodziców:

 1. zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły;
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin działalności, który nie może być sprzeczny         ze statutem szkoły ( załącznik nr5)
 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły, a w szczególności:

-         pobudzania i organizowania form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

-         współpracy ze środowiskiem szkoły, lokalnymi zakładami pracy;

-         gromadzenia funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy;

-         zapewnienia rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa d

·        znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole        i w klasie;

·        uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka        i jego postępów lub trudności w nauce;

·        znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

·        uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

·        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

9.      W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

10.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

11.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego statutu.

12.  Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

13.  Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

14.  Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie o realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

15.  Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami wymienionymi w ust. 3 – 6 realizuje się poprzez:

 1. zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w statucie szkoły;
 2. umożliwienie rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
 3. zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

 

Organizacja szkoły

 

§ 4

 

Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 5

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów,                którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

2.      Liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 35 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym              z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

3.      W szkole może być utworzony oddział przedszkolny, w którym będzie realizowany program wychowania przedszkolnego.

 

 

§ 6

 

1.      Organizacja stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

3.      Oddział obowiązkowo należy dzielić na grupy na zajęciach języka niemieckiego i informatyki, jeżeli liczba uczniów w oddziale przekracza 24, oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

4.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 3 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5.      Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV – VI prowadzone są w grupach liczących      od 12 do 26 uczniów.

 

§ 7

 

1.      Podstawowa formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone      w systemie klasowo – lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć.

4.      Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 3.

5.      Organizacja zajęć dodatkowych:

 1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo – lekcyjnym;
 2. zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;
 3. liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia

MENiS.

 

§ 8

 

1.      Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względów na dojazd do szkoły oraz czas pracy rodziców, szkoła prowadzi świetlicę.

2.      Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły,      którą szkoła organizuje, jeżeli posiada możliwości kadrowe i środki finansowe.

3.      Zajęcia świetlicowe odbywają się w przygotowanej odpowiednio izbie lekcyjnej,        która jest wyposażona w odpowiednie meble i sprzęt audiowizualny, ponadt

- zajęcia świetlicowe mogą odbywać się z zachowaniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, w innych pomieszczeniach szkoły, na placu szkolnym i poza terenem szkoły.

4.      Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.

5.      Do świetlicy przyjmuje się uczniów za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów)

6.      Czas przebywania uczniów w świetlicy i zwalniania ich do domu ustalają rodzice (opiekunowie prawni) z wychowawcą grupy.

7.      Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

8.      Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia, co najmniej jednego ciepłego napoju.

9.      Odpłatność za korzystanie z ciepłego napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu         z Radą Rodziców, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

 

§ 9

 

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.      Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice     a także inne osoby zamieszkałe w obwodzie szkolnym oraz poza nim.

3.      Korzystanie z biblioteki odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

 1. książki wypożycza się na podstawie dokumentu tożsamości:

-         uczniowie – ważna legitymacja szkolna;

-         pracownicy szkoły – ważna legitymacja służbowa lub dowód osobisty;

-         inne dorosłe osoby – dowód osobisty;

 1. okres wypożyczenia nie może przekroczyć 30 dni ( istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia za zgodą bibliotekarza).
 2. przekroczenie okresu, o którym mowa w pkt. 2, może spowodować utratę prawa       do korzystania z biblioteki;
 3. osoba, która uszkodziła książkę, pokrywa koszty jej naprawy lub zakupu;
 4. osoba, która zniszczyła lub w inny sposób utraciła książkę pokrywa koszt jej zakupu.

4.      Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów;
 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego ( w grupach lub oddziałach).

5.      Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych       i po ich zakończeniu.

6.      Organizacja biblioteki:

 1. biblioteka mieści się w jednoizbowym lokalu, gdzie część stanowi czytelnię i pracownię grupową;
 2. biblioteka wyposażona jest w odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny, audiowizualny i przeciwpożarowy;
 3. plan wydatków finansowych z budżetu, związanych z zakupem zbiorów i ich konserwacją oraz zakupem innego wyposażenia biblioteki, nauczyciel biblioteki przedkłada za pośrednictwem dyrektora szkoły Radzie Pedagogicznej                                           do zatwierdzenia;
 4. zbiory biblioteki obejmują dwie grupy materiałów:

-         dokumenty piśmiennicze ( np. książki, słowniki, atlasy itp.)

-         dokumenty niepiśmiennicze ( np. płyty, CD, przeźrocza, kasety itp.)

 1. rozmieszczenie zbiorów jest następujące:

-         księgozbiór podstawowy znajduje się w wypożyczalni w układzie działów – alfabetycznym,

-         zbiory audiowizualne znajdują się w wypożyczalni w układzie rzeczowym.

 1. wszystkie materiały biblioteczne są opatrzone sygnaturą;
 2. normy zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

7.      Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 1. praca pedagogiczna:

-         udostępnianie zbiorów;

-         udzielanie informacji bibliotekarskich, katalogowych, bibliograficznych itp.

-         poradnictwo w wyborach czytelniczych;

-         przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników;

-         prowadzenie różnorodnych form wizualnej informacji i propagandy;

-         informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;

-         i inne.

 1. prace organizacyjne obejmują:

-         gromadzenie zbiorów;

-         ewidencję zbiorów;

-         opracowanie biblioteczne zbiorów;

-         selekcję zbiorów;

-         konserwację zbiorów;

-         organizację warsztatu informacyjnego;

-         organizację udostępniania zbiorów;

-         planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną;

 1. współpraca z rodzicami:

-         poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie;

-         informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów;

-         popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej;

-         udział rodziców w imprezach czytelniczych.

 1. godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych   i po ich zakończeniu.

 

§ 10

 

W szkole nie ma potrzeby i dlatego nie przewiduje się organizacji internatu.

 

 

§ 11

 

 

1.      Szczegółowa organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 12

 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

§ 13

 

 W arkuszu organizacyjnym szkoły muszą być uwzględnione środki na realizację zadań szkoły w zakresie:

1.      Nauki religii i etyki:

a.       w ramach planu zajęć szkolnych organizowana jest nauka religii lub etyki     dla uczniów, których rodzice ( prawni opiekunowie) wyrażają takie życzenie;

b.      życzenie, o którym mowa w p.1 pkt. a jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym,    może natomiast zostać zmienione;

c.       lekcje religii / etyki w danej klasie organizuje się dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów, natomiast dla mniejszej liczby uczniów lekcje te organizuje się         w grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych;

2.      Udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

a.       na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców ( prawnych opiekunów) lub innej osoby jest udzielana pomoc psychologiczna i pedagogiczna;

b.      pomoc, o której mowa w p.2 pkt. a w zależności od potrzeb jest organizowana w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i klas wyrównawczych.

3.      Zajęcia, o których mowa w pkt. 2 są realizowane z zachowaniem następujących zasad:

a.       zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla grupy liczącej od 4    do 8 uczestników w tygodniowym wymiarze godzin ustalonym w ramowym planie nauczania;

b.      zajęcia w klasach wyrównawczych organizuje się dla grupy liczącej od 10     do 15 uczniów, w wymiarze nie większym niż 3 godz. tygodniowo.

4.      W szczególnych przypadkach liczba uczestników zajęć, o których mowa w pkt. 3 pkt. a może być większa.

5.      W uzasadnionych przypadkach za zgoda Organu Prowadzącego liczba uczniów    w klasie może być niższa od ustalonej w pkt. 3 pkt. b.

6.      Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dokonuje nauczyciel danego przedmiotu, natomiast do klas wyrównawczych, wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

7.      Uczniom niepełnosprawnym zapewnia się możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności drogą indywidualnego nauczania i wychowania.

8.      O rodzaju i stopniu niepełnosprawności jak również o formach kształcenia         lub opieki oraz warunkach niezbędnych do realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów, o których mowa w pkt. 7 orzeka poradnia psychologiczno – pedagogiczna, lub inna poradnia specjalistyczna.

9.      W celu umożliwienia uczniom rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz właściwej terenowo poradni psychologiczno – pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

10.  Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 9, udziela się na czas określony – nie krótszy niż jeden rok i może być udzielone po upływie, co najmniej jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach – jednego okresu nauki ucznia w szkole.

11.  Z wnioskiem o zezwolenie, o którym mowa w pkt. 10, mogą wystąpić:

a.       uczeń za zgodą rodziców;

b.      rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia

c.       wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia –     za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów).

12.  Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauczania może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwóch klas.

13.  Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie     z w/ w przepisami.

14.  Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych realizujący indywidualny program lub tok nauki, nie może spełnić wszystkich warunków klasyfikowania i promowania z innych przedmiotów, nauczyciel przedmiotu sprawiającego uczniowi szczególne trudności, na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela, instytucji lub stowarzyszenia opiekującego się młodzieżą uzdolniona – może obniżyć wymagania programowe z przedmiotu do poziomu minimum programowego.

15.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu ( przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy ( klas) programowo wyższej w tej samej szkole – także w szkole wyższego stopnia za jej zgodą – albo realizować program samodzielnie.

16.  Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną wyznacza nauczyciela – opiekuna     i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniowa liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzina tygodniowo i nie przekraczająca 5 godzin miesięcznie.

17.  Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku:

a.       uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt. 13;

b.      złożenia przez ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

18.  Indywidualna opieka nad uczniami jest realizowana:

a.       w stosunku do uczniów niepełnosprawnych w sposób zgodny z zaleceniami określonymi przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inna poradnię specjalistyczną;

b.      w miarę posiadanych środków budżetowych w formie stypendium socjalnego, korzystania z bezpłatnych ciepłych napojów i zasiłków losowych.

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 14

 

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 15

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Do zakresu zadań nauczycieli w szczególności należy:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
 2. prawidłowe realizowanie przebiegu procesu dydaktycznego;
 3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 4. wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
 5. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
 6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
 7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

 

 

§ 16

 

1.      Nauczyciele przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2.      Praca zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.

3.      Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;
 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego;
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także     w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

 

 

§ 17

 

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu        z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ         na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

4.      Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

 1. wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;
 2. rodzice uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłoszą taki wniosek, po wcześniejszym omówieniu go na zebraniu rodziców ( przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów).

5.      Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły     po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6.      Warunkiem przedłożenia sprawy Radzie Pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 4 jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich   przez osoby domagające się zmiany.

7.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się         oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

8.      Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

-         różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

-         ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 1. współdziała z innymi nauczycielami uczącymi w jego klasie ( oddziale) uzgadniając    z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
 2. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

-         poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci;

-         współdziała z rodzicami, tzn. okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymuje od nich pomoc w swoich działaniach;

-         włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły.

 1. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów: organizacje i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają odrębne przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

9.      Do obowiązków wychowawcy należy:

 1. troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania,       w szczególności:

-         czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie                         oraz utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia im pomocy w nauce;

-         interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi         na tych, którzy mają różne trudności, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim, Samorządem Uczniowskim, nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych;

-         pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników         w nauce;

-         dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatywy      w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnieniu materiału nauczania;

-         współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym, nauczycielami i rodzicami w organizowaniu czytelnictwa uczniów, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozaszkolnych i pozalekcyjnych i interesowaniu się ich udziałem w różnych formach tych prac.

 1. troska o wychowanie uczniów:

-         kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości    i współdziałania;

-         rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i szerszego środowiska między innymi przez przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy, wyrobienie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz ogólnych pomieszczeń i terenu szkoły;

-         rozwijanie samorządnych form społecznego życia klasy;

-         interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, młodzieżowych, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji;

-         budzenie zainteresowania uczniów życiem, potrzebami środowiska, inspirowanie ich do udziału w pracach na rzecz środowiska;

-         wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów w szkole               i poza szkołą;

-         współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyków rzetelnej nauki i pracy w pracowniach;

-         ułatwienie uczniom właściwego organizowania i wykorzystania wolnego czasu;

-         wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza nią;

-         badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami i nauczycielami.

 1. opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:

-         wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i pozaszkolnym;

-         interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewaniem się z lekarzem        i pielęgniarką szkolną oraz rodzicami w sprawach ich zdrowia;

 1. organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów, w szczególności:

-         udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych;

-         organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów wspólnie        z Dyrektorem Szkoły, Rada Rodziców i Samorządem Uczniowskim jak również przy pomocy powołanych do tego instytucji i organizacji;

-         otoczenie specjalną opieką uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły z dużej odległości;

 1. współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami) uczniów w sprawach opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności:

-         utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach postępów w nauce i zachowania się uczniów w formie indywidualnych rozmów     z rodzicami;

-         odwiedzanie uczniów w domu i zapoznanie się z ich warunkami domowymi;

-         omawianie problemów wychowawczych na zebraniach z rodzicami, które w danym roku szkolnym odbywają się nie rzadziej niż cztery razy.

10.  Nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

11.  Do zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy należy:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
 2. sprawowanie opieki przed i po zajęciach szkolnych;
 3. pomoc w odrabianiu lekcji;
 4. prowadzenie zajęć specjalistycznych;
 5. pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych uczniów;
 6. dbałość o sprzęt świetlicy i szkoły;
 7. doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i podnoszenie wiedzy merytorycznej.

12.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania realizuje się poprzez prawo rodziców d

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie              i w szkole;
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 3. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
 5. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii       na temat pracy szkoły.
 6. pisemnej informacji o istniejących zagrożeniach pod koniec I semestru lub roku szkolnego zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

13.  Wychowawca powinien zorganizować w ciągu roku 4 spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

 

§ 18

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 

 

 

 

§ 19

 

1.      W szkole utworzone są stanowiska:

 1. sekretarza szkoły;
 2. głównej księgowej;
 3. woźnego;
 4. sprzątaczki.

2.      Indywidualne zakresy obowiązków znajdują się w teczkach akt osobowych.

 

Uczniowie szkoły

 

§ 20

 

1.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

2.      Na wniosek rodziców naukę w Szkole Podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję      o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3.      Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

4.      Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;
 2. na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

5.      Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 1. świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku przyjmowania ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą;
 3. świadectw ( zaświadczeń) wydanych przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

§ 21

 

1.      Uczeń ma prawo d

 1. właściwego zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej;
 3. korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,     a także światopoglądowych i religijnych, – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
 11. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się        w organizacjach działających na terenie szkoły;
 12. nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów, dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej ( nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek);
 13. uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów.

2.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 3. odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
 4. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

3.      Za rzetelną naukę i wzorowa postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwałę wychowawcy wobec klasy;
 2. pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli;
 3. list pochwalny do rodziców;
 4. dyplom uznania;
 5. nagrodę rzeczową;
 6. nominację do Nagrody Burmistrza;
 7. świadectwo z biało – czerwonym paskiem.

4.      Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

5.      Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły poprzez:

 1. upomnienie wychowawcy klasy;
 2. upomnienie lub naganę dyrektora szkoły;
 3. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
 4. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 5. przeniesienie do równorzędnej klasy;
 6. przeniesienie do innej szkoły na wniosek Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
 7. nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

6.      Dyrektor Szkoły może wystąpić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:

 1. notorycznie łamie przepisy statutu, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanego efektu;
 2. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;
 3. dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia, pobicia.

7.      Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły      w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

8.      Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

 1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
 2. odwołać karę;
 3. zawiesić warunkowo wykonanie kary.

9.      Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje;

10.  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

§ 22

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 23

 

1.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

 

Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną 28 kwietnia 2004 r.

 


Autor informacji: Wojciech Jędrzejczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-04-30 wprowadzona przez: 4Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl