Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » V Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

V Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z  wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie, z udziałem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
 7. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Rydzyna na rok 2019” – druk nr 46,
 • zmiany Uchwały nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny – druk nr 47,
 • zmiany Uchwały nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach – druk nr 48,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kaczkowie przy węźle drogi ekspresowej S5 - druk nr 49,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś – druk nr 50,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Rojęczyn – druk nr 51,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2019 rok – druk nr 52,
 • zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029 – druk nr 53,
 • zmiany Uchwały Nr XLIV/343/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 54,
 • nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie – druk nr 55,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 56.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 26.02.2019r. o godz. 15:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2019-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie