Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie o realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji miejskiej.
 7. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o warunkach i zabezpieczeniu sanitarnym w gminie.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji inwestycji gminnych.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok – druk nr 109,
 • przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2022 – druk nr 110,
 • zmiany Uchwały Nr XI/83/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie – druk nr 111,
 • określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rydzyna korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń - druk nr 112,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok – druk nr 113.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 26.11.2019r. o godz. 15:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2019-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie