Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029:
 • Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna.
 • Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.
 • Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.
 • Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 116.
 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok.
 • Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2020r.
 • Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.
 • Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
 • Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek  do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
 • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 117.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2019 rok – druk nr 118,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 119,
 • określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie - druk nr 120,
 • zgłoszenia sołectwa Kłoda do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” – druk nr 121,
 • zgłoszenia sołectwa Tarnowa Łąka do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” – druk nr 122,
 • rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Cyprysowa w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 123,
 • ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina Rydzyna – druk nr 124,
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna na rok szkolny 2019/2020 – druk nr 125,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – druk nr 126.
  .
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 17.12.2019r. o godz. 15:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2019-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie