Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XXII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XXII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 1. Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy.
 2. Dyskusja nad raportem o stanie gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wotum zaufania – druk nr 149.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok.
 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2019.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok.
 5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok – druk nr 150,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok – druk nr 151.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 152,
 • zmiany Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zmianami – druk nr 153,
 • przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 154,
 • określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2020” – druk nr 155,
 • nadania nazwy „ULICA KARMELOWA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 156,
 • zmiany uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. – druk nr 157,
 • zmiany uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rydzyna korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń – druk nr 158,
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Rydzyna do gminnego zasobu nieruchomości – druk nr 159,
 • określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Rydzyna dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – druk nr 160.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 17.06.2020r. o godz. 15:00

 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

W związku z panującą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym
wywołanym przez koronawirusa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału publiczności.
Dla mieszkańców dostępna będzie poprzez transmisję on-line.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie