Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » LX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

LX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad LIX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIX Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej o warunkach
  i zabezpieczeniu sanitarnym w gminie.
 7. Informacja o realizacji zadań statutowych Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych w systemie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok – druk nr 442,
 • rozszerzenia nazwy ulicy „BOCZNA” dla drogi wewnętrznej położonej w obrębie miejscowości Moraczewo – druk nr 443,
 • uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Rydzyna” na lata 2024 – 2028 – druk nr 444,
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – druk nr 445,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu dla pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rydzyna – druk nr 446,
 • apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – druk nr 447,
 • ustanowienia roku 2024 w Rydzynie Rokiem Tadeusza Łopuszańskiego – druk nr 448,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok – druk nr 449,
 • zmiany uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023-2038 ze zm. – druk nr 450.
 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad Sesji. 
Sesja odbędzie się w dniu 28.11nota.2023r. o godz. 15:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2023-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-11-21