Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Wybory 2024 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 » Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)      całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2)      niezdolności do samodzielnej egzystencji;

3)      całkowitej niezdolności do pracy;

4)      o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)      o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

6)      a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. 

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. 

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:

1)      osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)      mąż zaufania;

3)      obserwator społeczny;

4)      osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

-        tylko od jednej osoby lub

-        od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Wymagane dokumenty:

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek może być złożony:

1)      ustnie;

2)      na piśmie utrwalonym w postaci:

a)      papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

b)      elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów tj. do 31 maja 2024 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi załącznik do informacji;
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje i ujęty jest w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Następuje to przez:

  1. złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna;
  2. doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego!

Wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna, tel. 65 53 88 434.

Godziny przyjmowania interesantów:

ü  poniedziałek 8.00– 16.00

ü  wtorek – piątek 07.30 – 14.00

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Kadencja: Kandencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2024-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2024-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie