Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Wybory 2024 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 » Centralny Rejestr Wyborców (CRW)

Centralny Rejestr Wyborców (CRW)


Centralny Rejestr Wyborców obejmuje w szczególności osoby, którym przysługuje prawo wybierania, a także służy m.in. do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz ustalania liczby wyborców.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

Centralny Rejestr Wyborców składa się z części A (obejmującej obywateli polskich) oraz części B (obejmującej obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze Rydzyny i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w RP, którzy złożą wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Ujęcie w  Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) w części A może nastąpić:

·         z urzędu - w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Rydzyna,

  • na wniosek wyborcy, złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna - w przypadku osób stale zamieszkałych na obszarze Gminy Rydzyna bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkałych na obszarze Gminy Rydzyna pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkałych przebywających stale na obszarze Gminy Rydzyna.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania  można składać cały rok, najpóźniej
w ostatnim dniu roboczym przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Rydzyna. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku i to należy wziąć pod uwagę, składając taki wniosek.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania na terenie Gminy Rydzyna i dotyczy wszystkich wyborów/referendów i nie jest wyłącznie ujęciem jednorazowym.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stale zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu, poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem, tj. dokumentu najmu lub własności, oświadczeń osób wspólnie zamieszkujących lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić ujęcie w stałym obwodzie głosowania np. rachunki dotyczące przedmiotowego lokalu wystawionego na wyborcę ubiegającego się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, potwierdzenie rozliczenia podatku (tylko ta strona PIT-u gdzie jest adres zamieszkania wraz z potwierdzeniem zgłoszenia go w Urzędzie Skarbowym lub UPO). Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Gminy Rydzyna może skutkować wydaniem decyzji o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przesłany ePUAP-em nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkania pod określonym adresem na terenie Gminy Rydzyna, dlatego również należy dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzającej fakt zamieszkiwania na terenie gminy. Osobie której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców umożliwia się wgląd do rejestru wyborców w zakresie danych określonych w art. 18a §1 i 3 dotyczących tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Decyzja o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, zgodnie z art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego, zostaje wydana w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przed wydaniem decyzji o ujęciu  lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania - jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze Gminy Rydzyna.

Wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna, tel. 65 53 88 434.

Godziny przyjmowania interesantów:

ü  poniedziałek 8.00– 16.00

wtorek – piątek 07.30 – 14.00


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Kadencja: Kandencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2024-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2024-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie