Strona główna » Dokumenty » Druki do pobrania » Podatki » Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. Faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
 3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 2001 ze zm.) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła 

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

 1. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku
 2. Wypłata zwrotu podatku przyznanego w drodze decyzji następuje w gotówce lub na rachunek bankowy w terminach:
  1. od 1 kwietnia - 30 kwietnia, jeżeli wniosek o zwrot podatku akcyzowego został złożony w terminie od 1 lutego do 1 marca .
  2. od 1 października - 29 października, jeżeli wniosek o zwrot podatku akcyzowego został złożony w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Wydział Finansowo - Budżetowy
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rydzyna 1
64-130 Rydzyna

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansowo - Budżetowy
pok. 2, parter,
tel. 65 538 84 34

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2188 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 2435)

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-08-03
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie