Strona główna » Dokumenty » Druki do pobrania » Podatki » Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej


 1. Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
 2. Faktury, rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy
 3. Oświadczenie w sprawie odpowiedzialności karnej
 4. Inne, na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego
 1. Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 1. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 1. Miejsce składania dokumentów

Wydział Finansowo - Budżetowy
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rydzyna 1
64-130 Rydzyna

 1. Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Podatkowe
pok. 2, parter,
tel: 65 538 84 34

 1. Podstawa prawna
 •  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1808),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 01.07.2014r.)

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2019-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-06-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie