Strona główna » Dokumenty » Druki do pobrania » Podatki » Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów

Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów


Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha
  2. Akt notarialny (kserokopia)
  3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 810)
  4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Wydział Finansowo - Budżetowy
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rydzyna 1
64-130 Rydzyna

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansowo - Budżetowy
pok. 2, parter,
tel. 65 538 84 34

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze  zm.),
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1808),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013r.)

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-04-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie