Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej


Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Informacja Dyrektora Rydzyńskiego Ośrodka Kultury o kierunkach pracy w roku 2023 oraz zamierzeniach i planach na rok 2024 z uwzględnieniem „Zielonych Wakacji” oraz funkcjonowania biblioteki miejskiej.
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
 • Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy.
 • Dyskusja nad raportem o stanie gminy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wotum zaufania - druk nr 13.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 rok:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 rok.
 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 rok.
 5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2023.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta   i Gminy Rydzyna za 2023 rok - druk nr 14,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu  Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 rok - druk nr 15.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyznania w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości - druk nr 16,
 • wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Rydzyna do składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie - druk nr 17,
 • zmiany Uchwały Nr X/43/90 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 1990r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rydzyna do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski
  z siedzibą w Poznaniu - druk nr 18,
 • określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rydzyna - druk nr 19,
 • nadania nazwy ulicy „Borowikowa” drodze wewnętrznej położonej w obrębie miejscowości Tarnowa Łąka - druk nr 20,
 • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Rydzyna - druk nr 21,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok - druk nr 22,
 • zmiany uchwały Nr LXI/447/2023 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2024 – 2038 ze zm. - druk nr 23,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego - druk nr 24,
 • zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - druk nr 25,
  przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - druk nr 26,
 • przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: ,,Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – druk nr 27.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 10.06.2024r. o godz. 15:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2024 - 2029)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2024-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2024-06-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie