Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XXVII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XXVII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XXVII Sesji Rady MiejskiejOtwarcie obrad Sesji.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2029:
  1. Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna.
  3. Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.
  4. Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu
  5. i ich przegłosowanie.
  6. Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 194.
 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2021r.
  3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.
  4. Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
  5. Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek  do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
  6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 195.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części obrębu Nowa Wieś – druk nr 193,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – druk nr 196,
 • zmiany Uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 września 2019r.
 • w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawione dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul. J. Poniatowskiego) oraz drogi powiatowej nr 4805P (ul. T. Kościuszki) w m. Rydzyna – druk nr 197,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2020 rok – druk nr 198,
 • zmiany Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019r.
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zmianami – druk nr 199,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 200,
 • określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie – druk nr 201,
 • Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2025 – druk nr 202,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 203,
 • nadania nazwy „ULICA LIPOWA” drodze położonej w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 204.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 28.12.2020r. o godz. 15:00

 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Roman Skiba

KOMUNIKAT

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy zwracam się z apelem o wyłączny udział osób w obradach Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, których obecność jest wymagana zakresem procedowania uchwał. Wskazuję przy tym, iż istnieje możliwość oglądania przebiegu obrad na żywo za pośrednictwem transmisji on-line. Mieszkańców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby zabrać głos na Sesji Rady Miejskiej informuję, że istnieje możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej lub na adres biurorady@rydzyna.pl w terminie do 28.12.2020 r. do godz. 12.00.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2020-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-12-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie