Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Proponowany porządek obrad sesji » XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady MiejskiejOtwarcie obrad Sesji.
 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z  wykonaniem uchwał Rady.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2029:
  1. Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna.
  3. Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.
  4. Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.
  5. Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 290.
 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2022r.
  3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.
  4. Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
  5. Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek  do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
  6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 291.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2021 rok – druk nr 292,
   zmiany uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021-2036 ze zm. – druk nr 293,
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 294,
  • nadania nazwy „ULICA CICHA” drodze położonej w obrębie wsi Pomykowo – druk nr 295,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna – druk nr 296,
  • odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Rydzyna, dotyczącego działek o nr ewid. 280/2 i 564/12, obręb Rydzyna (część B) – druk nr 297,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – druk nr 298,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – druk nr 299.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
 Sesja odbędzie się w dniu 28.12.2021r. o godz. 15:00
 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad sesji
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2021-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie